1.     บทนำ

1.1    นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะระบุถึงวิธีที่ Rabbit Delivery และบริษัทในเครือ (ต่อไปนี้จะระบุว่า “เรา”, “ของเรา”, “แก่เรา”) เก็บ รักษา ประมวล โอน และใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ และสิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว ตามจุดประสงค์ของเอกสารฉบับนี้ จะหมายถึงองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่ให้บริการแก่คุณในวันที่คุณได้รับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

1.2    นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะระบุเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวที่ทางเราได้เก็บมาจากคุณเมื่อคุณใช้หรือเข้าถึงแอปพลิเคชันทางเว็บไซต์หรือโทรศัพท์มือถือ (เรียกรวมกันว่า “แอปพลิเคชัน”) และเว็บไซต์ของเราที่ https://www.rabbitdeliveryapp.com/

1.3    เราดำเนินการแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ในรูปของแพลตฟอร์ม เพื่อเชื่อมต่อผู้ใช้ของแพลตฟอร์มของเรากับผู้ขับ ซึ่งหมายรวมถึงบุคคลที่ใช้วิธีการขนส่งแบบอื่น ๆ และช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้ขับให้บริการขนส่งและซื้อสินค้าเมื่อได้รับคำสั่ง (“บริการ”) ทั้งนี้ แอปพลิเคชันและบริการของเราได้รับการออกแบบมาให้ผู้ใหญ่ใช้ โดยเราไม่มีเจตนาเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (กล่าวคือ ผู้ที่ยังมีอายุไม่ถึง 18 ปี หรือมีอายุน้อยกว่าอายุที่ถือว่าบรรลุนิติภาวะทางกฎหมายในเขตอำนาจศาลนั้น ๆ) ยกเว้นหากข้อมูลเหล่านั้นได้ให้ไว้โดยมีการยินยอมล่วงหน้าจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (กล่าวคือ บุคคลที่มีอำนาจปกครองผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ในกรณีที่คุณเป็นบุคคลที่มีอำนาจดังกล่าว การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในความปกครองให้เราทราบจะหมายความว่าคุณยินยอมให้มีการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนั้น รวมทั้งยอมรับและตกลงที่จะเข้าผูกพันกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากเราทราบว่ามีการเก็บข้อมูลส่วนตัวจากผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่มีอำนาจปกครองผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เราจะลบข้อมูลส่วนตัวนั้น

1.4   นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะนำไปใช้กับข้อมูลส่วนตัวของบุคคลดังต่อไปนี้ (เรียกรวมกันว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ”)

(ก)    ผู้เยี่ยมชม: ผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดาวน์โหลดหรือเข้าถึงแอปพลิเคชันโดยไม่ได้เป็นผู้ใช้ตามที่ระบุด้านล่าง
(ข)    ผู้ใช้: ผู้ที่ (1) ใช้ ขอ หรือรับบริการ (2) ติดต่อเราผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือหมายเลขโทรศัพท์ รวมทั้งวิธีการสื่อสารอื่น ๆ ของเรา (3) เข้าร่วมการประกวดหรือการแข่งขัน หรือ (4) ลงทะเบียนอัปเดตข้อมูลหรือบล็อกของเรา
(ค)    ตัวแทน: ตัวแทนของลูกค้าองค์กร หรือพันธมิตรทางธุรกิจของทางเรา เช่น เจ้าของ ผู้จัดการ ผู้นำ หรือตัวแทนของกลุ่มยานพาหนะอื่น ๆ และ
(ง)     ผู้ขับ: บุคคลที่สมัครหรือลงทะเบียนในแอปพลิเคชันของเราเพื่อให้บริการผ่านแอปพลิเคชันของเราเป็นรายบุคคล หรือผ่านบริษัทที่เป็นพันธมิตร ไม่ว่าจะลงทะเบียนเป็นผู้ขับของสำเร็จหรือไม่ก็ตาม

1.5    โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และทำความเข้าใจเอกสารฉบับนี้ก่อนใช้เว็บไซต์ บริการต่าง ๆ หรือแอปพลิเคชันของเรา

 1.     แหล่งข้อมูลส่วนตัว

2.1    เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เข้าถึงหรือใช้แอปพลิเคชันและบริการของเรา เราอาจขอข้อมูลส่วนตัวของคุณ หากคุณไม่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทางเราอาจไม่สามารถให้สินค้าหรือบริการของเรา หรือตอบคำถามใด ๆ ของคุณได้ อาทิ คุณไม่สามารถขอบริการขนส่งผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา
2.2    เราจะเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวต่อเมื่อ

(ก)    คุณได้ให้ข้อมูลแก่ทางเราโดยตรง เช่นในระหว่างการสร้างบัญชีผ่านแอปพลิเคชันของเรา ข้อมูลที่คุณกรอกเพื่อร่วมแข่งขัน ประกวด หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ หรือลงทะเบียนในบล็อกหรืออัปเดตของเรา หรือส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือหมายเลขโทรศัพท์ของเรา
(ข)    เป็นข้อมูลที่ให้ในระหว่างที่คุณใช้เว็บไซต์ บริการ และแอปพลิเคชันของเรา อย่างเช่นกรณีที่ทางเราอาจเก็บไอพีแอดเดรสหรือข้อมูลอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา
(ค)    เป็นข้อมูลที่เราได้รับมาจากบุคคลอื่น (เช่นตัวแทนภายนอกองค์กร ผู้ใช้รายอื่น ผู้ให้บริการและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา) อย่างเช่นกรณีที่ตัวแทนภายนอกองค์กรของเราอาจให้ข้อมูลการยืนยันตัวตนหรือประวัติส่วนตัวเพิ่มเติมของผู้ขับ ผู้ใช้คนอื่นอาจแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณให้ทางเราทราบเมื่อจองยานพาหนะให้คุณ

2.3    เราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณผ่านทางชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (“SDKs”) เพื่อให้บริการต่าง ๆ
2.4    นอกจากนี้ เราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวจากผู้ขับซึ่งเข้าร่วมโครงการแนะนำคนขับ และแคมเปญสำหรับคนขับ (“โครงการเกี่ยวกับคนขับ”) ตามขอบเขตที่จำเป็นเพื่อการประมวลผลคำขอของผู้ขับเพื่อเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับคนขับ

 1.     ข้อมูลส่วนตัวใดบ้างที่เราเก็บเกี่ยวกับคุณ
  3.1    ข้อมูลส่วนตัวที่ทางเราเก็บเกี่ยวกับคุณจะประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

(ก)    จากผู้เข้าเยี่ยมชม

(1) ไอพีแอดเดรสหรือข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์อื่น ๆ และ
(2) การใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา

(ข)    จากผู้ใช้

(1) ชื่อ
(2) อีเมลแอดเดรส
(3) หมายเลขโทรศัพท์
(4) ที่อยู่
(5) ข้อมูลการติดต่อกับเรา
(6) ไอพีแอดเดรส หรือข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์อื่น ๆ
(7) การชำระเงินและข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร
(8) ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
(9) ข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้ รวมทั้งรายละเอียดการเข้าระบบและรหัสผ่าน รูปโปรไฟล์ เส้นทางที่บันทึกไว้ ภาษาที่เลือกใช้ รายละเอียดผู้ขับที่ชอบ ความคิดเห็น การให้คะแนน การชมเชย รายละเอียดคำสั่ง ประเภทการบริการที่ใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้แนะนำหรือผู้ที่ถูกแนะนำ ในโครงการแนะนำคนขับที่คนขับได้เข้าร่วม
(10) การใช้แอปพลิเคชันหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
(11) ข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ใช้ยินยอมให้ในช่องกรอกข้อมูลอิสระตอนที่ใช้บริการของเรา

(ค)    จากตัวแทน

(1) ชื่อ
(2) อีเมล
(3) ชื่อบริษัท
(4) ตำแหน่ง
(5) หมายเลขโทรศัพท์
(6) อุตสาหกรรมธุรกิจ
(7) ที่อยู่
(8) ข้อมูลที่ติดต่อกับทางเรา
(9) ไอพีแอดเดรสหรือข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์
(10) การชำระเงินและข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร
(11) ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
(12) ข้อมูลโปรไฟล์ของตัวแทน (รวมถึงรูปโปรไฟล์)
(13) การใช้แอปพลิเคชันและข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
(14) สำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารระบุตัวตนจากทางรัฐและวันหมดอายุ

(ง)     จากผู้ขับ

(1) ชื่อ
(2) หมายเลขโทรศัพท์
(3) อีเมลแอดเดรส
(4) ที่อยู่ที่บ้าน
(5) ข้อมูลที่ติดต่อกับทางเรา
(6) ไอพีแอดเดรสหรือข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์อื่น ๆ
(7) การชำระเงินและข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร
(8) ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
(9) ข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ขับ รวมทั้งรายละเอียดการเข้าระบบและรหัสผ่าน รูปโปรไฟล์ รูปยานพาหนะ ภาษาที่เลือกใช้ ความคิดเห็น การให้คะแนน การชมเชย ข้อมูลเกี่ยวกับผู้แนะนำหรือผู้ที่ถูกแนะนำ ในโครงการแนะนำคนขับที่คนขับได้เข้าร่วม
(10) การใช้แอปพลิเคชันและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(11) หมายเลขใบอนุญาตขับขี่และวันหมดอายุ
(12) ข้อมูลที่ต้องใช้เพื่อเก็บและชำระค่าบริการ
(13) ข้อมูลและรูปยานพาหนะ
(14) ข้อมูลการประกันยานพาหนะ
(15) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและวันหมดอายุ และ
(16) วันเกิด

3.2    เราเก็บข้อมูลส่วนตัวที่เราจำเป็นต้องใช้ตามจุดประสงค์ที่กล่าวไว้ในข้อ 4 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่จำเป็นหรือมากเกินไป

 1.     เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร

4.1    เราอาจเก็บ ประมวลผล รวบรวม หรือเชื่อมต่อข้อมูลส่วนตัวของคุณในรูปของ

(ก)    สำหรับผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ และตัวแทน

(1) บันทึกข้อมูลโปรไฟล์
(2) หมายเหตุ บันทึก และรายงานการใช้บริการต่าง ๆ รวมถึงบันทึกการมีปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายบริการลูกค้า
(3) บันทึกการชำระเงินสำหรับค่าบริการของเรา
(4) บันทึกและรายงานการใช้แอปพลิเคชันของเรา รวมถึงรายงานบั๊ก การประกวดหรือการแข่งขัน และระยะเวลาการเข้าระบบ
(5) บันทึกประวัติการแชทสนทนาแบบสด ความคิดเห็นและการให้คะแนนผู้ขับ

(ข)    สำหรับผู้ขับ

(1) บันทึกข้อมูลโปรไฟล์
(2) บันทึกและรายงานการใช้แอปพลิเคชันของเรา รวมถึงรายงานบั๊ก การประกวดหรือการแข่งขัน และระยะเวลาการเข้าระบบ
(3) บันทึกการชำระเงินสำหรับค่าบริการของเรา
(4) บันทึกและรายงานการใช้แอปพลิเคชันของเรา รวมถึงรายงานบั๊ก การประกวดหรือการแข่งขัน และระยะเวลาการเข้าระบบ
(5) บันทึกประวัติการแชทสนทนาแบบสด ความคิดเห็นจากผู้ใช้และตัวแทน
(6) บันทึกประวัติการขนส่งและการปฏิบัติงานของคุณ และ
(7) บันทึกยานพาหนะ ใบอนุญาตขับขี่ ประกันยานพาหนะ และใบอนุญาตให้ใช้ยานพาหนะของคุณ

4.2 เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้

(ก)    ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ และตัวแทน

(1) เพื่อให้และรักษาบริการของเรา ในการ

(ก) สร้าง อัปเดท และรักษาบัญชีที่คุณลงทะเบียนไว้กับเรา
(ข) ดำเนินการขนส่งและส่งสินค้า
(ค) ติดตามการขนส่ง และ
(ง) นำเสนอ ประมวลผล และอำนวยความสะดวกในการชำระเงินสำหรับการขนส่งและการบริการ

(2)    เพื่อตรวจสอบการใช้เว็บไซต์ บริการ หรือแอปพลิเคชันของเรา
(3)    เพื่อรักษาความปลอดภัย ความมั่นคง และความสมบูรณ์ของบริการต่าง ๆ ของเรา และป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรมและการฉ้อโกง
(4)    เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณในแอปพลิเคชันของเรา กล่าวคือ การระบุการตั้งค่าที่คุณเลือก และพฤติกรรมของคุณ เพื่อช่วยให้เรามีความเข้าใจถึงความต้องการและความสนใจเฉพาะของคุณ และให้บริการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับคุณ เราอาจขอรับการยินยอมจากคุณเพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาดบางประการ ในกรณีที่ต้องมีการขอรับการยินยอม เราจะทำกิจกรรมทางการตลาดต่อเมื่อเราได้รับการยินยอมจากคุณเท่านั้น คุณอาจยกเลิกการลงทะเบียนในเวลาใดก็ได้หากคุณไม่ต้องการรับข้อมูลอีกต่อไป
(5)    เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ บริการ และแอปพลิเคชันของเรา หรือสร้างบริการดังกล่าวขึ้นมาใหม่ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อพัฒนาคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์และการออกแบบอินเทอร์เฟส เราอาจใช้รายงานความผิดพลาดเพื่อพัฒนาคุณสมบัติด้านความปลอดภัย
(6)    สำหรับฝ่ายบริการลูกค้า ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะช่วยให้เราตอบสนองต่อคำขอรับบริการของคุณ รับความคิดเห็น และช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(7)    สำหรับการวิจัยและการพัฒนา ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะช่วยให้เราได้ทดสอบ วิจัย วิเคราะห์ และช่วยเหลือคุณด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรเพื่อทำให้ประสบการณ์การใช้งานของคุณดีขึ้น
(8)    เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติในภาพรวมเกี่ยวกับตัวคุณ และเพื่อวิเคราะห์การใช้บริการและแอปพลิเคชันต่างๆ ของคุณ
(9)    เพื่อการสื่อสารที่มีจุดประสงค์นอกเหนือจากการตลาด ซึ่งเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ของเราเช่นการแจ้งการเปลี่ยนแปลงของแอปพลิเคชันหรือบริการของเรา
(10)   เพื่อบริหารธุรกิจของเรา เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อการจัดการและการบริหารธุรกิจของเรา (รวมถึงการบริหารและการรักษาไว้ซึ่งฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลส่วนตัว)
(11)   เพื่อการดำเนินการทางกฎหมาย หรือตามที่หน่วยงานกำกับกิจการ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่สอบสวนจะกำหนด หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย และ
(12)   เพื่อการตลาดทางตรง แต่ต้องได้รับการยินยอมล่วงหน้าจากคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามข้อกำหนดที่ 14 ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

(ข)    ผู้ขับ

(1)    เพื่อให้และรักษาการบริการของเรา ในการ

(ก) สร้าง อัปเดท และรักษาบัญชีที่คุณลงทะเบียนไว้กับเรา
(ข) ดำเนินการและแจ้งข้อมูลขนส่ง คำสั่ง และการส่งสินค้า
(ค) ติดตามการขนส่ง และ
(ง) นำเสนอ ประมวลผล และอำนวยความสะดวกในการชำระเงินสำหรับการบริการ

(2)    เพื่อตรวจสอบการใช้เว็บไซต์ บริการ หรือแอปพลิเคชันของเรา
(3)    เพื่อรักษาความปลอดภัย ความมั่นคง และความสมบูรณ์ของบริการต่าง ๆ ของเรา และป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรมและการฉ้อโกง เช่นการคัดกรองผู้ขับ
(4)    เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณในแอปพลิเคชันของเรา กล่าวคือ การระบุการตั้งค่าที่คุณเลือก และพฤติกรรมของคุณ เพื่อช่วยให้เรามีความเข้าใจถึงความต้องการและความสนใจเฉพาะของคุณ และให้บริการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับคุณ เราอาจขอรับการยินยอมจากคุณเพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาดบางประการ ในกรณีที่ต้องมีการขอรับการยินยอม เราจะทำกิจกรรมทางการตลาดต่อเมื่อเราได้รับการยินยอมจากคุณเท่านั้น คุณอาจยกเลิกการลงทะเบียนในเวลาใดก็ได้หากคุณไม่ต้องการรับข้อมูลอีกต่อไป
(5)    เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ บริการ และแอปพลิเคชันของเรา หรือสร้างบริการดังกล่าวขึ้นมาใหม่ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อพัฒนาคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์และการออกแบบอินเทอร์เฟส เราอาจใช้รายงานความผิดพลาดเพื่อพัฒนาคุณสมบัติด้านความปลอดภัย
(6)    สำหรับฝ่ายบริการลูกค้า ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะช่วยให้เราตอบสนองต่อคำขอรับบริการของคุณ รับความคิดเห็น และช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(7)    สำหรับการวิจัยและการพัฒนา ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะช่วยให้เราได้ทดสอบ วิจัย วิเคราะห์ และช่วยเหลือคุณด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรเพื่อทำให้ประสบการณ์การใช้งานของคุณดีขึ้น
(8)    เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติในภาพรวมเกี่ยวกับตัวคุณ และเพื่อวิเคราะห์การใช้บริการ แอปพลิเคชัน และการขนส่งต่าง ๆ ของคุณ รวมถึงเมตริกซ์แสดงผลการให้บริการของผู้ขับ
(9)    เพื่อการสื่อสารที่มีจุดประสงค์นอกเหนือจากการตลาด ซึ่งเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ของเราเช่นการแจ้งการเปลี่ยนแปลงของแอปพลิเคชันหรือบริการของเรา
(10)   เพื่อบริหารธุรกิจของเรา เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อการจัดการและการบริหารธุรกิจของเรา (รวมถึงการบริหารและการรักษาไว้ซึ่งฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลส่วนตัว)
(11)   เพื่อการดำเนินการทางกฎหมาย หรือตามที่หน่วยงานกำกับกิจการ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่สอบสวนจะกำหนด หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย และ
(12)   เพื่อการตลาดทางตรง แต่ต้องได้รับการยินยอมล่วงหน้าจากคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามข้อกำหนดที่ 14 ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
(13)   เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ขับ รวมถึงการซื้อประกัน

 

4.3    หากเราต้องการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อจุดประสงค์อื่นที่ไม่ได้กล่าวในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งคุณและขอรับการยินยอมล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องจากคุณ และตรวจสอบว่าการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

4.4    เราจะได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วยวิธีการต่อไปนี้ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการ

(ก)    เราได้รับการยินยอมจากคุณ
(ข)    เราจำเป็นต้องกระทำเช่นนั้นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับคุณ
(ค)    เรามีหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบการกำกับกิจการที่ทางเราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล
(ง)     การใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่ระบุไว้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา
(จ)    เราจำเป็นต้องดำเนินการเช่นนั้นเพื่อตอบสนองต่อเหตุทางด้านสาธารณสุข หรือเพื่อปกป้องชีวิตของบุคคล หรือ
(ฉ)    เรามีเหตุทางกฎหมายอื่น ๆ ที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ

4.5    เนื่องจากกฎหมายปกป้องข้อมูลในแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน และไม่ใช่ข้อกฎหมายทุกข้อตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดที่ 4.4 จะสามารถบังคับใช้ได้ในทุกเขตอำนาจศาล (เช่น ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย อาจไม่สอดคล้องกับกฎหมายในเขตอำนาจศาลบางเขต) เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามข้อกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณ

4.6    ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ทางเราเก็บไว้จะไม่ถูกขาย แลกเปลี่ยน เปิดเผย ถ่ายโอน หรือให้บุคคลอื่นเพื่อจุดประสงค์ในการทำตลาดทางตรง เว้นแต่หากเราได้รับการยินยอมล่วงหน้าจากคุณ หรือหากเรามีเหตุอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย

 1. การเปิดเผยและการแจ้งข้อมูลส่วนตัว

5.1    เพื่อให้บริการ เราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณกับผู้ใช้รายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง

(ก)   การเปิดเผยชื่อและนามสกุลของผู้ใช้หรือตัวแทน หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลส่วนตัวที่ปรากฏในกล่องข้อความอิสระที่ผู้ใช้ได้กรอกโดยสมัครใจ และ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่รับและส่งสินค้ากับผู้ขับหลังจากที่มีการขอให้ขนส่ง เพื่อให้การขนส่งสำเร็จเสร็จสิ้น
(ข)    การเปิดเผยชื่อและนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ขับ ข้อมูลยานพาหนะ รูปยานพาหนะ และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ให้ผู้ใช้หรือตัวแทนทราบหลังจากที่มีการขอให้ขนส่ง เพื่อให้การขนส่งสำเร็จเสร็จสิ้น และ

หากคุณเป็นสมาชิกของกลุ่มยานพาหนะ ข้อมูลส่วนตัวของคุณ (เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ขับ บันทึกและรายงานการใช้บริการและแอปพลิเคชัน บันทึกการชำระเงิน ข้อมูลยานพาหนะ) จะถูกเปิดเผยให้กับเจ้าของหรือผู้จัดการของกลุ่มยานพาหนะนั้น

คุณจะต้องมีความระมัดระวังเมื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ผู้ขับ หรือผู้ใช้ หรือตัวแทน คุณเข้าใจและรับทราบว่าเราไม่สามารถควบคุมการดำเนินการของผู้ใช้รายอื่นที่คุณเลือกเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้ เราจะไม่ตรวจสอบการใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจตามปกติ ยกเว้นหากเราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบตามดุลยพินิจ ด้วยเหตุนี้ คุณเข้าใจและรับทราบว่าเราจะไม่รับรองว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณที่คุณได้เปิดเผยกับผู้ใช้รายอื่นจะไม่ถูกเข้าถึงโดยผู้ที่ไม่ได้รับมอบอำนาจ คุณเข้าใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจถูกเข้าถึงโดยผู้ใช้ที่คุณได้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวไว้หลังจากการขนส่งสินค้าเสร็จสิ้น ดังเช่นกรณีที่ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องที่อาจดูบันทึกธุรกรรมที่มีข้อมูลส่วนตัวของคุณ

5.2 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อใช้ในเว็บไซต์ บริการ แอปพลิเคชัน หรือเพื่อเหตุผลทางกฎหมายต่อบุคคลดังต่อไปนี้

(ก)    พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือที่ปรึกษาอิสระของเรา
(ข)    ผู้ตรวจสอบ ที่ปรึกษาทางกฎหมายและการเงินภายนอกองค์กรของเรา
(ค)    ซัพพลายเออร์ พันธมิตรธุรกิจ ผู้ประมวลผลข้อมูล และผู้ทำสัญญาช่วง ซึ่งประกอบด้วย

(1) ซัพพลายเออร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์
(2) ผู้ประมวลผลและผู้อำนวยความสะดวกในการชำระเงิน
(3) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มคลาวด์
(4) ผู้ให้บริการที่จัดเก็บคลาวด์
(5) ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล
(6) พันธมิตรงานวิจัย
(7) สำนักงานตัวแทนด้านการตลาดและการโฆษณา ซึ่งสร้างโฆษณาและการส่งเสริมการขายให้ทางเรา
(8) ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติภูมิหลังและการยืนยันตัวตน
(9) ผู้ให้บริการเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นคงของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา และ
(10) ผู้ให้บริการลูกค้า

(ง)     ผู้ให้ประกันและนายธนาคาร และผู้ให้ประกันผู้ขับ
(จ)    หน่วยงานกำกับกิจการที่เราอยู่ภายใต้ข้อกำหนด หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีคำสั่งให้เราเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดกฎหมาย
(ฉ)    บริษัทในเครือของเรา เราเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวกับบริษัทย่อยและบริษัทแม่ รวมถึงบริษัทอื่น ๆ ในเครือเพื่อช่วยให้เราให้บริการต่าง ๆ หรือทำการประมวลผลข้อมูลแทนเรา
(ช)    บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทางเราเห็นว่าจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย คำสั่งของรัฐ หรือหากการเปิดเผยนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมต่อการรักษาความปลอดภัย ข้อกำหนดนี้หมายรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบริษัทหรือองค์กรเพื่อการป้องกันอาชญากรรม/การฉ้อโกง หรือ
(ซ)    บริษัทอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์หรืออยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อควบรวมบริษัท ขายทรัพย์สินของบริษัท รวมบัญชีหรือปรับโครงสร้างบริษัท จัดหาเงินทุนหรือซื้อกิจการอื่นทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งโดยบริษัทของเรา หรือเป็นการขายให้บริษัทอื่น

5.3    เราจะตรวจสอบว่าบุคคลอื่น ๆ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการรักษาความลับก่อนที่เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่นตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนด 5.2 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
5.4    เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณกับใครก็ตามที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ในกรณีดังกล่าว ทางเราจะแจ้งให้คุณทราบและจะต้องได้รับการยินยอมจากคุณก่อนหากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้เป็นเช่นนั้น
5.5    เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนตัวของคุณให้บุคคลอื่น และรับรองว่าจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยชอบตามกฎหมายและกรอบจริยธรรมตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

 1. การโอนข้อมูลส่วนตัวระหว่างประเทศ

6.1    เนื่องจากเราดำเนินธุรกิจทั่วโลก เราจึงเก็บและโอนข้อมูลส่วนตัวไปทั่วโลก นั่นหมายความว่าเราอาจโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังพื้นที่อื่นภายนอกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ เราจะตรวจสอบว่าการโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณนั้นอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเราจะตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณที่โอนไปภายนอกประเทศ/ ภูมิภาคของคุณได้รับการปกป้องตามมาตรฐานที่เทียบเท่ากับที่กฎหมายกำหนด เราจะกำหนดให้ผู้รับข้อมูลส่วนตัวของคุณที่อยู่ต่างประเทศปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันหากกฎหมายกำหนดให้เป็นเช่นนั้น
6.2    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราโดยตามรายละเอียดในส่วน “ติดต่อเรา” ด้านล่าง

 1. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว

7.1    เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมและใช้มาตรการความปลอดภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการจัดเก็บอย่างปลอดภัย และได้รับการคุ้มครองจากทางเรา และผู้ประมวลผลข้อมูลของเรา เพื่อไม่ให้มีผู้ไม่ได้รับอนุญาตหรือผู้ใดบังเอิญเข้าถึง ประมวลผล ลบ ทำให้สูญหาย หรือใช้ประโยชน์
7.2    ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการรักษาให้เป็นความลับ ยกเว้นหากเป็นไปตามจุดประสงค์และการใช้ประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนบุคคลฉบับนี้และจะเปิดเผยโดยยึดว่าบุคคลที่ได้รับข้อมูลนั้น “จำเป็นต้องรู้” ข้อมูลดังกล่าว
7.3    หากเราใช้บริการและไว้วางใจที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับผู้ประมวลผลข้อมูล เราจะทำสัญญาหรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบว่าผู้ประมวลผลข้อมูลปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือไม่
7.4    เราได้นำมาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กร มาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงกายภาพและเทคนิคตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ให้มา มาตรการความปลอดภัยของเราอาจรวมถึงการลงนามในใบรับรอง SSL และจัดเก็บข้อมูลโดยมีการลงรหัส TLS และรหัสสุ่มจากระบบ
7.5    คุณต้องรับผิดชอบในการรักษารหัสผ่านเพื่อเข้าแอปพลิเคชันให้เป็นความลับ คุณจะต้องไม่เปิดเผยรหัสเข้าแอปพลิเคชันให้บุคคลอื่น โปรดแจ้งเราให้ทราบโดยทันทีหากคุณเชื่อว่ารหัสผ่านหรือการบันทึกใด ๆ รั่วไหล
7.6    การถ่ายโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่มีความปลอดภัยโดยสมบูรณ์ แม้ว่าเราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยกับข้อมูลของคุณ เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลส่วนตัวที่คุณส่งเข้าแอปพลิเคชัน และการโอนข้อมูลต่าง ๆ นั้น เป็นความเสี่ยงของคุณ

 1. การรักษาข้อมูลส่วนตัว

8.1    ข้อมูลส่วนตัวที่ได้จากคุณจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ตามข้อกำหนดที่ 4 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จนนานเกินความจำเป็น ยกเว้นหากกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนดหรืออนุญาตให้กระทำการดังกล่าว
8.2    หากบัญชีของคุณที่ได้ลงทะเบียนไว้ในแอปพลิเคชันของเราไม่มีการเข้าถึงเป็นเวลา สามปี หรือทางเราได้ปิดบัญชีตามคำขอของคุณ (“วันสิ้นสุด”) ทางเราจะยังเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณตราบเท่าที่จำเป็นตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดที่ 4 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือตราบเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาต เราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานกว่าเดิมหากเราจำเป็นต้องกระทำเช่นนั้นเพื่อฏิบัติตามสัญญาหรือข้อกำหนดกฎหมาย หรือหากคุณได้ยินยอมให้เราเก็บข้อมูลไว้อย่างต่อเนื่อง
8.3    เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารักษาข้อมูล เราจะตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแอปของคุณ และบัญชีของคุณถูกลบทั้งหมด ส่วนเอกสารที่มีข้อมูลส่วนตัวของคุณ เอกสารนั้นจะถูกฉีกหรือทำลายด้วยวิธีการอื่น เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลจะเป็นความลับ และจะดูแลความปลอดภัยในกระบวนการทำลายเอกสารนั้น
8.4    เราจะตรวจสอบว่าผู้ประมวลผลข้อมูลของเราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ในข้อกำหนดที่ 4 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ผู้ประมวลผลข้อมูลของเราจะลบข้อมูลส่วนตัวที่เก็บไว้หากข้อมูลส่วนตัวนั้นไม่มีความจำเป็นตามจุดประสงค์ในข้อกำหนดที่ 4 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อีกต่อไป เว้นแต่หากกฎหมายไม่อนุญาตให้ลบข้อมูลดังกล่าว

 1. สิทธิ์ของคุณ

9.1    เราเคารพสิทธิ์ทางกฎหมายที่คุณมีต่อข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราขอแจ้งสิทธิ์ทางกฎหมายของคุณและมาตรการต่าง ๆ ที่เราใช้เพื่อรักษาสิทธิ์ดังกล่าวตามที่จะระบุด้านล่างต่อไปนี้ ทั้งนี้ กฎหมายปกป้องข้อมูลในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น สิทธิ์บางประการอาจไม่มีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลบางเขต

(ก)    สิทธิ์ในการได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ และการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่เรามีเกี่ยวกับคุณ
(ข)    สิทธิ์ในการขอให้ทางเราแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณหากไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
(ค)    สิทธิ์ในการขอให้ทางเราลบ ปิดกั้น หรือทำให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นแบบระบุตัวตนไม่ได้ในบางกรณี โปรดทราบว่าอาจมีบางสถานการณ์ที่คุณจะขอให้เราลบ ปิดกั้น หรือทำให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นแบบระบุตัวตนไม่ได้ และทางเรายังมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการรักษาไว้ซึ่งข้อมูลนั้น
(ง)     ในบางกรณี สิทธิ์ในการรับข้อมูลส่วนตัวในรูปแบบที่มีโครงสร้างที่ใช้ตามปกติและสามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง และ/หรือ การขอให้ทางเราโอนข้อมูลนี้ให้บุคคลอื่นนั้นสามารถกระทำได้ทางเทคนิค แต่โปรดทราบว่าสิทธิ์นี้จะมีผลกับข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ให้ไว้แก่ทางเราเท่านั้น
(จ)    สิทธิ์ในการได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการขอถอนการยินยอมและสิ่งที่จะตามมาหลังจากนั้น เมื่อมีการยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามกฎหมาย คุณจะมีสิทธิ์ที่จะรับทราบว่าสามารถถอนการยินยอมได้ และทราบถึงผลที่จะเกิดมาจากการถอนการยินยอมนั้น
(ฉ)    ในส่วนสิทธิ์ในการคัดค้าน และสิทธิ์ในการขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณในบางสถานการณ์  อาจมีบางสถานการณ์ที่คุณคัดค้าน หรือขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ แต่ทางเราก็ยังมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณต่อ และ/หรือ ปฏิเสธคำขอนั้น ๆ
(ช)    สิทธิ์ในการขอให้เราแจ้งประวัติการเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ทางเราได้เก็บไว้
(ซ)    สิทธิ์ในการขอไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวอยู่ภายใต้การตัดสินใจด้วยระบบประมวลผลอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว และ
(ฌ)   สิทธิ์ในการร้องเรียนกับหน่วยงานที่มีอำนาจหากคุณเห็นว่าทางเราละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ของคุณ

9.2    เราจะดำเนินมาตรการทางด้านเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อให้คุณสามารถควบคุมวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ นอกเหนือจากการใช้สิทธิ์ผ่านบัญชีของคุณในแอปพลิเคชันแล้ว คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณติดต่อเราตามรายละเอียดในส่วน “ติดต่อเรา” ด้านล่างนี้

     11. ลิงก์ของบุคคลอื่น

11.1  ในบางครั้ง เราอาจมีดุลยพินิจที่จะรวมหรือเสนอลิงก์ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลอื่นในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา
11.2  เว็บไซต์ของบุคคลอื่นจะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกกันและเป็นอิสระจากทางเรา และมีข้อกำหนดของผู้ใช้ซึ่งคุณจะต้องตรวจสอบก่อนใช้บริการของบุคคลเหล่านี้
11.3  ทางเราจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาและกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคลเหล่านี้ จากเว็บไซต์ที่เราทำลิงก์ หรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลเหล่านี้
11.4  เราพยายามปกป้องความสมบูรณ์เว็บไซต์และแอปพลิเคชันเพื่อคุณ และยินดีรับความคิดเห็นเกี่ยวกับลิงก์ของบุคคลเหล่านี้

 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

12.1  เราอาจอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นครั้งคราวไป หากมีการเปลี่ยนแปลงในข้อกฎหมายหรือเทคนิค หรือมีการพัฒนาธุรกิจ เมื่อเราอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อแจ้งให้คุณทราบ พร้อมรายละเอียดที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงของเรา แต่เราต้องได้รับการเห็นชอบของคุณต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงหากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

คุณสามารถดูได้ว่านโยบายความเป็นส่วนตัวได้รับการอัปเดตครั้งสุดท้ายเมื่อใดโดยดูที่วัน “อัปเดตล่าสุด” ที่ปรากฏที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

12.2  คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้ หากคุณยังใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการต่าง ๆ ของเราต่อ จะถือว่าคุณได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากคุณไม่ยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทางเราจะไม่สามารถให้คุณเข้าถึงแอปพลิเคชันของเรา หรือให้บริการแก่คุณได้

 1.   ติดต่อเรา

13.1  โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม ข้อร้องเรียน การขอเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณไปที่ [email protected]

 1.   การตลาดทางตรง

14.1  หากเราให้บริการ หรือมีปฏิสัมพันธ์กับคุณในฐานะบริษัทหรือหน่วยงานธุรกิจใด เราจะทำการตลาดทางตรงกับบริษัทหรือหน่วยงานธุรกิจที่คุณเป็นตัวแทนเพื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ บริการ หรือแอปพลิเคชันของเรา  และมีเพื่อให้บริษัทและหน่วยงานธุรกิจของคุณใช้งานเท่านั้น
14.2  หากเราให้บริการต่าง ๆ ของเรา หรือมีปฏิสัมพันธ์กับคุณในฐานะส่วนบุคคล เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณในการทำตลาดทางตรงกับคุณเพื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ บริการต่าง ๆ หรือแอปพลิเคชันของเรา

(ก) ประเภทข้อมูลส่วนตัวที่เราใช้เพื่อจุดประสงค์ในการทำการตลาดทางตรงคือ

(1) ชื่อของคุณ
(2) อีเมลแอดเดรสของคุณ
(3) หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
(4) ที่อยู่ของคุณ

(ข) กิจกรรมการตลาดทางตรงที่เราได้ดำเนินการโดยใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณคือ

(1) จดหมายข่าวและอัปเดตบล็อก
(2) โปรโมชันเว็บไซต์ บริการ และแอปพลิเคชันของเรา
(3) การแข่งขันหรือการประกวดที่ทางเราจัดให้มีขึ้น
(4) อัปเดตของเว็บไซต์ บริการ และแอปพลิเคชันของเรา
(5) การสำรวจเกี่ยวกับเว็บไซต์ บริการ และแอปพลิเคชันของเรา
(6) การเชิญให้ร่วมงาน
(7) การทักทายตามเทศกาล
(8) การโฆษณาเว็บไซต์ บริการ หรือแอปพลิเคชันของเรา
(9) กิจกรรมเพื่อความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และของขวัญ

14.3  เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนด 14.2 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อทำการตลาดทางตรง ยกเว้นหากเราได้รับการยินยอมจากคุณ
14.4  คุณอาจขอให้เราหยุดใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อทำการตลาดทางตรง ณ เวลาใดก็ได้โดยส่งข้อความโดยเขียนหัวข้อว่า “ถอนการลงทะเบียน” เพื่อตอบกลับการติดต่อในกิจกรรมการตลาดทางตรงใด ๆ จากเรา